Regulamin sklepu

I. Postanowienia ogólne

Sklep internetowy CARO LED TECHNOLOGY sp. z o.o. z siedzibą ul: Kolejowa 11 05-180 Pomiechówek działający pod adresem internetowym www.caroled.tech. Adres poczty elektronicznej (e-mail) Operatora portalu: caro.led.technology@op.pl, nr telefonu: +48 539332374
REGON: 380005425
NIP: 5311701227
KRS: 0000728192

II. Warunki dotyczące sprzedaży Towarów

 1. Operator portalu za pośrednictwem sklepu internetowego działającego pod adresem: www.caroled.tech oferuje sprzedaż produktów w tym w szczególności tablic reklamowych ( diodowych ) zwanych dalej także: „Towarami” lub „Produktami”) w sieci Internet.
 2. Stroną umów zawieranych z Operatorem portalu, w związku ze sprzedażą realizowaną w Sklepie, może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną (zwana dalej: „Klientem”).
 3. Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony www.caroled.tech
 4. Po złożeniu zamówienia, Klient za pośrednictwem poczty elektronicznej (email) zostaje powiadomiony o jego przyjęciu przez Operatora portalu (chwila zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Stronami).
 5. Sklep umożliwia swoim Klientom zapłatę za zamówienie na następujące sposoby:
  • a. za pobraniem – gotówką kurierowi lub w placówce pocztowej przy odbiorze Towaru;
  • b. płatność zwykłym przelewem na rachunek bankowy Operatora portalu.
 6. Sklep rozpoczyna realizację zamówienia:
  • a. w przypadku płatności gotówką przy odbiorze – w chwili złożenia przez Klienta zamówienia,
  • b. w przypadku płatności przelewem, o której mowa w pkt. II.5.b. – w chwili wpływu środków na rachunek bankowy Operatora portalu,
 7. Do każdego zamówienia, według dyspozycji Klienta, wystawiana jest faktura VAT lub, w przypadku konsumentów, paragon fiskalny.
 8. Jeśli złożone przez Klienta zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane z uwagi na niedostępność określonego Towaru, Klient niezwłocznie zostanie o tym fakcie poinformowany i najpóźniej w terminie 14 dni od chwili zawarcia umowy (por. ust. 4 powyżej) otrzyma zwrot wpłaconej już sumy pieniężnej na poczet ceny zamówionych Towarów. Jeżeli takie będzie wyraźne życzenie Klienta, Operator portalu wskaże Klientowi termin dostawy Towaru niedostępnego i jeżeli Klient wyraźnie zaakceptuje taki termin, zamówienie będzie uważane za ważne, a jedynie czas jego realizacji ulegnie zmianie stosownie do ustaleń Stron. Strony mogą także, na wyraźne życzenie Klienta, dokonać innych ustaleń niż opisane powyżej.

III. Cechy

 1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.caroled.tech są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.
 2. Cena podana przy Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. Koszty dostawy są uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

IV. Warunki dostawy Towaru

 1. Każdy Towar prezentowany w Sklepie opatrzony jest informacją o czasie w którym nastąpi wysyłka Towaru licząc od chwili rozpoczęcia realizacji zamówienia, zgodnie z postanowieniami pkt II.6 niniejszego Regulaminu, przy czym dla obliczenia czasu wysyłki uwzględnia się wyłącznie dni robocze od poniedziałku do piątku, tak więc w przypadku gdy zamówienie zostanie złożone w dzień poprzedzający sobotę, dzień lub dni ustawowo wolne od pracy, wysyłka Towaru zostanie dokonana nie później niż po wskazanym terminie obliczonym bez uwzględnienia soboty lub dni ustawowo wolnych od pracy. Jeżeli w przypadku danego Towaru informacji o terminie wysyłki nie umieszczono, towar zostanie wysłany niezwłocznie i w takim terminie by został on dostarczony do Klienta w terminie 30 dni od chwili rozpoczęcia realizacji zamówienia.
 2. Dostawa Towaru realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub firmy kurierskiej, przy czym Klient sam wybiera sposób dostawy po zapoznaniu się z kosztami, jakie wiążą się z dostawą określonego rodzaju. O kosztach dostawy Towaru Klient informowany jest przed dokonaniem wyboru rodzaju dostawy.
 3. Termin otrzymania przez Klienta przesyłki z zamówionym Towarem uzależniony jest od sposobu dostawy (Poczta Polska – przesyłka priorytetowa: do 3 dni roboczych; firma kurierska: do 2 dni roboczych).

V. Odstąpienie od umowy

 1. Konsumentowi przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia odbioru przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo nadanie Towaru z fakturą VAT lub paragonem przed jego upływem.
 2. Zwrot kwoty wpłaconej z tytułu ceny sprzedaży Towaru powiększonej o uiszczone przez Klienta koszty przesyłki towaru do Klienta, nastąpi w terminie 7 dni od dnia odstąpienia przez Klienta będącego konsumentem od umowy, przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub adres.
 3. W przypadku rozpoczęcia realizacji reklamy LED na specjalnych warunkach ustalonych miedzy konsumentem a sprzedających, produkt taki nie podlega zwrotowi. Przed rozpoczęciem takiej realizacji zostanie pobrany zadatek, który nie podlega zwrotowi. Zadatek ma być zabezpieczeniem który pełni funkcję odszkodowawczą za zerwane umowy.

VI. Reklamacje

 1. Jeżeli Towar ma wady fizyczne lub został uszkodzony podczas dostawy, Klient jest uprawniony do jego przesłania pocztą na adres Operatora portalu (wskazany na wstępie niniejszego Regulaminu). Sklep prosi Klientów, aby reklamacja obejmowała możliwie dokładny opis wady, wskazanie, w jaki sposób Klient żąda załatwienia reklamacji oraz fakturę VAT lub paragon. Operator portalu zapewnia, że w razie potrzeby zwróci się do Klienta o uzupełnienie reklamacji. Ewentualne dodatkowe zapytania lub prośby ze strony Operatora portalu będą miały na celu wyłącznie dobro Klienta i jak najlepszy oraz najszybszy sposób załatwienia zgłoszonej przez Klienta reklamacji.
 2. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni.
 3. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Towar zostanie wymieniony na wolny od wad, a jeżeli nie będzie to możliwe, Klient będzie mógł, według własnego uznania, odstąpić od umowy sprzedaży i otrzymać zwrot zapłaconej ceny Towaru albo wybrać inny Towar z oferty Sklepu w cenie odpowiadającej cenie Towaru, co do którego została zgłoszona reklamacja.
 4. Zwrot kwoty z tytułu ceny sprzedaży nastąpi w terminie 3 dni roboczych od daty zwrotu Towaru w sposób wskazany przez Klienta.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia z bazy danych Operatora portalu. Operator portalu przetwarza wyłącznie te dane osobowe Klienta, które są niezbędne do wykonania zawartej z nim umowy.
 2. Klient składając zamówienie oświadcza, iż wszelkie informacje podane przez niego w zamówieniu są zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym.
 3. W przypadku zamieszczenia przez Klienta w sklepie internetowym www.karen.waw.pl jakichkolwiek danych, Klient oświadcza, iż będą one zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym oraz że przysługiwać Klientowi będą prawa autorskie do tych danych, jeżeli będą one stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 Nr 90, poz. 631 ze zm.) i Klient będzie mógł nimi dysponować i rozporządzać w zakresie określonym w Regulaminie, w szczególności będzie uprawniony i wyraża zgodę na ich publikację w sklepie internetowym prowadzonym przez Operatora portalu. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania Operatorowi portalu treści (danych) o charakterze bezprawnym.
 4. Operator portalu zastrzega sobie prawo do zmiany oferty Towarów, przeprowadzania, zmiany i odwoływania akcji promocyjnych, co nie będzie miało żadnego wpływu na wcześniej złożone i/lub realizowane na rzecz Klientów zamówienia.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem wwwhttp://www.caroled.tech/regulamin-pm-5.html i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
 6. Operator portalu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione (przedstawione) w sposób wyraźny na stronie internetowej http://www.caroled.tech/regulamin-pm-5.html , z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na zamówienia złożone przez Klienta przed datą wejścia w życie takich zmian, tj. zamówienia Klienta będą realizowane na zasadach dotychczasowych. O powyższych zmianach Regulaminu Klienci zostaną także powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej (email).
 7. Wszelkie skargi i problemy można zgłaszać do Operatora portalu na adres: caro.led.technology@op.pl
 8. Wszelkie spory, które ewentualnie zaistnieją pomiędzy Stronami na podstawie lub w związku z umową zawartą pomiędzy Stronami na podstawie Regulaminu, Strony zobowiązują się rozstrzygnąć polubownie. W przypadku braku porozumienia spory pomiędzy Stronami będzie rozstrzygał wyłącznie właściwy rzeczowo sąd.
 9. Każdy użytkownik Internetu ma prawo pobrać treść Regulaminu w formacie do wydruku ze strony internetowej  http://www.caroled.tech/regulamin-pm-5.html i zapisać go na własnym nośniku.

VIII Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.
 2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 3. Dane osobowe są zbierane w celu poprawnego zrealizowania zamówienia oraz dostarczenia Kupującemu zamówionych przedmiotów. Każdy zarejestrowany klient ma wgląd w podane informacje poprzez swoje konto dostępne w zakładce – Konto.
 4. Kupujący może dobrowolnie wyrazić zgodę na otrzymywanie marketingowych wiadomości e-mail i korzystać z zawartych w nich profitów. Dane Kupujących stanową wyodrębniony zbiór danych z bazy danych osobowych przekazanych podczas rejestracji konta klienta.
 5. Nie podanie wymaganych danych spowoduje zablokowanie otwarcia konta klienta zarejestrowanego, a także brak możliwości zrealizowania zamówienia.
 6. Wszystkie zamówienia przyjmowane za pośrednictwem sieci internet, oraz w formie telefonicznej są realizowane przez oprogramowanie sklepu internetowego www.caroled.tech a dane zgromadzone podczas przyjęcia zamówienia stanowią zbiór bazy danych podlegających ochronie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 7. Informacje baz danych nie są udostępniane osobom trzecim, ani innym firmom. Wyjątek stanowią firmy zajmujące się dystrybucja przesyłek, oraz firma księgowa celem wystawiania dokumentów sprzedaży, oraz ich korekt.
facebook instagram pinterest twitter youtube linkedin search menu